ஊடக ஊழியர் தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பின் இணையத்தளமான www.fmetu.org சார்பாக ஓர் ஊடகப்பயிற்சி நிகழ்ச்சி ஒன்று 2021 ! ஒக்டோபர் 16 அன்று நடைபெற்றது. தெரிவு செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட இச்செயலமர்வில் இணையத்தள பயிற்றுவிப்பாளர் சஜித் சாரங்க கலந்துகொண்டு பயிற்சிகளை  வழங்கினார்.  சர்வதேச ஊடகவியலாளர் ஒன்றியத்தின் 2021 நிகழ்ச்சிகளின் கீழ் இந்தக் கூட்டம்  ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு இருந்தது.