எமது குழுவின் தலைவர்கள்

Share:

Our Team Leaders

பொதுச் செயலாளர்
dlankapeli@gmail.com
தலைவர்
krishni2003@yahoo.co.uk
பொருளாளர்
rizwansegumohideen@gmail.com
தேசிய அமைப்பாளர்
சிரேஷ்ட உப தலைவர்
banduthambawita@gmail.com
பிரதி பொதுச் செயலாளர்
indiranawagamuwa@yahoo.com
உதவிச் செயலாளர்
shashi.batti@gmail.com
பிரதி தேசிய அமைப்பாளர்
lakmalbaduge@gmail.com
செயற்குழு உறுப்பினர்
tijayawardhana@gmail.com
செயற்குழு உறுப்பினர்
indunil.usgodaarachchi@gmail.com
செயற்குழு உறுப்பினர்
anuradhapriyadarshana1@gmail.com
செயற்குழு உறுப்பினர்
sammani0114@gmail.com
செயற்குழு உறுப்பினர்
thiviyanthini@gmail.com
செயற்குழு உறுப்பினர்
priyanews83 @gmali.com
செயற்குழு உறுப்பினர்
psk196873@gmail.com
செயற்குழு உறுப்பினர்

உங்களிடம் கேள்விகள் உள்ளதா? அழைக்கவும் அல்லது சந்திக்கவும்

+[94] 773 641 1111

# 30,
அமரசேகர மாவத்தை, கொழும்பு 5,
இலங்கை.

info@fmetu.org 

செய்திமடல்

சமீபத்திய செய்தி மற்றும் புதுப்பிப்பைப் பெறுங்கள்

எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

© 2021 – FMETU. All rights reserved.

Carefully crafted by Cyber Ceylon