மாகாண ஊடகவியலாளர் எனும் பதவி நிலை ஊடகவியாலாளர்களின் சம்பளச் சபைக்கு உள்வாங்கப்பட்டது. உள்ளூர் ஊடகவியலாளர்களின் உரிமைகளான  ஊழியர் சேமலாப நிதியம், ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம் குறித்து தொழில் அமைச்சர் நிமல் சிறிபால சில்வா அவர்களுடன் 2021 ஏப்ரல் 5 ஆம் திகதி நீண்ட கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது. தொழில் அமைச்சின் செயலாளர் தொழில் அமைச்சரின் ஊடக செயலாளரும் சிரேஷ்ட்ட ஊடகவியலாளரும் படத்தில் காணப்படுகின்றனர்.