கேகாலை மாவட்ட ஊடகவியலாளர் சங்கத்தைப் பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம் தொழில் ஆணையாளர் பிரபாத் சந்திரகீர்த்தி அவர்களிடம் மாவட்ட தலைவர் ஊடகவியலாளர் பண்டார பஹலவத்த வினால் தொழில் அமைச்சில் கையளிக்கப்பட்டது. உதவித்தொழில் ஆணையாளர் ( தொழிற்சங்கங்கள்)திருமதி. டி. சி. கருணாரத்னவும் ஊடக ஊழியர் தொழில் சங்கத்தின் தலைவர் கருணாரத்ன உள்ளிட்ட ஏனைய தலைவர்களும் கலந்து கொண்டதனைப் படங்களில் காணலாம்.