ஊடக ஊழியர்களின் தொழிற்சங்கக் கூட்டமைப்பினால் IREX அமைப்பின் உதவியுடன் வெளியிடப்பட்ட மும்மொழிகளிலான ‘தொழில்சார் ஊடகவியலாளர்களுக்கான கையேடு’ தொழில் அமைச்சர் நிமல் சிறிபால டி சில்வா விடம் கையளிக்கப்பட்டது.  துறைசார் ஊடகவியலாளர்களினதும், நிறுவனங்களினதும் பிரச்சினைகளையும் உரிமைகளையும் இந்தக் கையேடு விபரிக்கிறது. ஒவ்வொரு ஊடகவியலாளரும்  பின்பற்ற வேண்டும்